Publikationen

 

Monographies des Cahiers Luxembourgeois

Raymon Mehlen
Preis: vergriffen

 

Mersch im Laufe der Jahrhunderte

Joseph Reuter
Preis: vergriffen

Mersch in alten Ansichten

Guy Pauly
Preis: 10 €

 

 

Inauguration de l'école 1964

Gaston Frings
Preis: 4 €

 

D'Geschicht vu Miersch
1.Deel: Dat aalt Miersch

René Fisch
Preis: 65 €

 

D'Geschicht vu Miersch
2.Deel: Dat neit Miersch

Roger Hilbert
Preis: 65 €

1. an 2. Deel: 125 €

Autobiographie

Emmanuel Servais
Preis: 16 €

 

 

Die Geschichte der Pfarrei und Herrschaft Mersch

Jean Majerus
Preis 12 €

De Kanton Miersch

Preis: 30 €

 

 

Centenaire du Traité de Londres

Preis: 4 €

 

"Miersch a seng Leit"

40 €

 

Miersch
Biller aus eiser Gemeng

Ein Fotoalbum der besonderen Art
40 €

 

"Mersch im ersten Weltkrieg "

gratis

 

 

"Mersch im zweiten Weltkrieg "

gratis

menggemeng-pub

 

Miersch - Meng Gemeng

25 €
deutsch/francais

 

menggemeng-pub

Endlech Fridden

21 €
Erhältlech bei de Geschichtsfrënn

menggemeng-pub

 

Mersch Metropole der Landwirtschaft

gratis/gratuit

 

menggemeng-pub

d'Laangbrécke vu Miersch

38 €
Erhältlech bei de Geschichtsfrënn

boski-pub

 

De Boski

15 €

 

menggemeng-pub

Jean

15 €

boski-pub

 

Regine

15 €